SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Tekfen'in
sürdürülebilirlik
yolculuğu

Sürdürülebilirlik nedir?

Günümüzün en yaygın kavramlarından sürdürülebilirlik ne anlama geliyor?

Sürdürülebilirliğin bileşenleri

Sürdürülebilirlik kavramı hangi unsurları kapsıyor?

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik sadece çevreye saygılı olmak mı, yoksa daha fazlası mı?

Sürdürülebilirliğin kurumsal boyutu

"Kurumsal sürdürülebilirlik" nedir, şirketlere ne yarar sağlar?

Tekfen ve sürdürülebilirlik

Tekfen olarak, sürdürülebilirlik kapsamında hangi adımları atıyoruz?

Sürdürülebilirlik nedir?


Sürdürülebilirlik kavramının kökeni

Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez 1987 ylında yayımlanan Brundtland Raporu’nda ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler - Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun hazırladığı ve “Ortak Geleceğimiz” adıyla da bilinen bu rapor, ekonomik gelişim ve küreselleşmenin çevre üzerindeki olumsuz sonuçları hakkında bir uyarı niteliğindeydi. Rapor, hızlı sanayileşme ve nüfus artışından kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek için hazırlanmıştı.


Günümüzde sürdürülebilirlik, özetle, gelecek kuşakları tehlikeye atmadan, insanoğlunun bugünkü ihtiyaçlarını temin etmesi olarak tanımlanıyor. Peki nasıl? Sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni olan “çevre koruma”, “sosyal gelişim” ve “ekonomik büyüme”nin herhangi birinden taviz vermeden bu sağlanabilir mi?


Sürdürülebilirlik kavramı, bu soruya “Evet” cevabını veriyor.

Sürdürülebilirliğin bileşenleri


Ana prensip “denge”

Sürdürülebilirlik stratejisinde esas olan, tüm çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Yani tüm unsurlar, biri için diğerinden ödün verilmeden, bir denge içinde yönetilmelidir.

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik


Sürdürülebilirlik anlayışının temelinde, doğa ve çevrenin tükenmez bir kaynak olmadığı ve onları koruyarak akla uygun şekilde kullanılması fikri yatıyor. Ancak sürdürülebilirlik, sadece çevreyi korumak demek değil.


Sürdürülebilirlik, aynı zamanda sosyal gelişmeyi destekleyerek, hayat, sağlık ve eğitim kalitesinin tüm toplumlar için tatmin edici bir düzeye ulaşmasını da hedefliyor.


Sürdürülebilirliğin odaklandığı bir başka boyut da, çevreye zarar vermeden, toplumları refaha kavuşturacak ekonomik gelişimi sağlamak.

Sürdürülebilirliğin kurumsal boyutu


Dünya genelinde sürdürebilirlik kavramı içinde çok önemli bir yer tutan “Kurumsal Sürdürebilirlik”, şirketlerin faaliyetlerini yerine getirirken ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini, uzun vadeli değer yaratma amaçlarıyla entegre etmeleri anlamına geliyor.


Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin sürdürülebilirlik anlayışının getirdiği risk ve fırsatları anlayarak, operasyon, ürün ve hizmetlerini buna göre gözden geçirmelerini gerektiriyor.

Sürdürülebilirliğin şirketlere sağladığı faydalar

Artık şirketler için sadece daha fazla kâr elde etmenin hedeflendiği günler geride kaldı. Yeni dünya düzeninde şirketlerin kâr elde etme amacının, toplumsal çıkarlar ile paralel olabileceği bir “kazan-kazan” ilişkisi kurulması bekleniyor.


Şirketleri sürdürülebilirlik politikalarına yönlendiren en etkili faktörler, sırasıyla marka değeri, güven ve itibar sağlanması, maliyet tasarrufu ile birlikte kârlılığın artması, nitelikli işgücünün şirkete çekilmesi, çalışanların motivasyonunun artması ve tüketici talepleri olarak sıralanıyor.


Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmayı ve bunu rekabet avantajına dönüştürmeyi başaran şirketler, geleceğin liderleri olarak görülüyor.

Tekfen ve sürdürülebilirlik


Sürdürülebilirlik anlayışının temelleri genlerimizde var

Sürdürülebilirliğin olmazsa olmazları olan insan, toplumsal fayda ve çevre unsurları, ilk günden bu yana Tekfen’in iş kültürünün de odak noktalarını oluşturuyor. Bu kültürün oluşmasında, Grup’un kurucu ortaklarının geçmişte çevre, eğitim ve sosyal faydayı amaç edinen çok sayıda sivil toplum kuruluşunda kurucu, yönetici ve destekçi olarak üstlendiği roller hiç şüphesiz önemli bir rol oynadı.


Bu kültürel yapı, aynı zamanda Tekfen’in güncel sürdürülebilirlik anlayışının da temellerini oluşturuyor.

Tekfen’in bu yaklaşımının daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması; sahiplendiği değerlerin günümüzün beklenti ve ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi; müşteri talepleri, yatırımcı beklentileri, sektörel trendler ve hızla gelişen küresel regülasyonların yönlendirmesiyle daha şeffaf bir yapıya kavuşturulması ve sürdürülebilirliğin entegre bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla 2017 yılı başında Tekfen Holding bünyesinde Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü kuruldu.

Amacımız

Tüm faaliyet alanlarında 60 yılı aşkın süredir insanlığa daha iyi yaşam koşulları sağlamak için hizmet veren Tekfen, mükemmeliyet, çalışkanlık, sözüne sadakat, insana-çevreye saygı ve etik gibi değerlerin savunucusu ve temsilcisidir.


Tekfen, bu değerlerin üzerine inşa edeceği kurumsal sürdürülebilirlik yapısıyla, Türk iş dünyasına referans teşkil eden konumunu daha da geliştirmeyi ve paydaşlarının bu yöndeki beklentilerine tam olarak cevap vermeyi hedeflemektedir.

Önemli adımlarımız

Sürdürülebilirlik Komitesi

2017 yılında, sürdürülebilirlik çalışmalarını daha etkin yönetmek, birimler ve şirketler arası koordinasyonu daha yukarıya taşımak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla, Holding bünyesinde Kurumsal İşler Başkan Yardımcısı liderliğinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu.


Bu komite ile, paydaşların da katkılarıyla sürdürülebilirlik öncelikleri belirlenerek, bu doğrultuda Grup Şirketleri ile birlikte strateji, yol haritası ve hedefler oluşturulacak.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için Grubun sürdürülebilirlik vizyonu, genel strateji çalışmalarına entegre olarak sistematik ve stratejik bir yaklaşım ile yönetilecek.


Ardından, söz konusu çalışmalar ve çalışma sonucu elde edilecek neticeler, uluslararası kabul gören GRI standardına uygun olarak Sürdürülebilirlik Raporu ile tüm paydaşlarımızla paylaşılacak.

Sırada neler var?