SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Tekfen'in
sürdürülebilirlik
yolculuğu

2

Sürdürülebilirlik yolunda önemli bir adım


Tekfen Holding, 19 Temmuz 2018 itibarıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı.


Böylece Tekfen Holding, Birleşmiş Milletler’in “insan hakları”, “çalışma standartları”, “çevre” ve “yolsuzlukla mücadele” ana başlıkları altında belirlediği 10 evrensel ilkeyi benimsediğini ve etki çevresi içindeki kişi ve kurumlara da bu ilkeleri benimsetmeye çalışacağını beyan etmiş oldu.

Küresel İlkeler Sözleşmesi nedir?


Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi

Birleşmiş Milletler’in öncülük ettiği Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), 160’ı aşkın ülkeden

13 bini aşkın imzacısı ile dünyanın en geniş gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimi.

İş dünyasında ortak bir sürdürülebilir kalkınma kültürü oluşturmak üzere belirlenmiş 10 evrensel ilkeden oluşan Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketleri sorumluluk sahibi bir biçimde faaliyet göstermeye ve toplumu desteklemeye teşvik ediyor.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, bu doğrultuda şirketlerin sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda insanlara, toplumlara ve gezegene değer katacak şekilde faaliyet göstermelerini hedefliyor. Bunu gerçekleştirebilmek için Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan şirketler, stratejilerini ve şirket içi operasyonlarını “insan hakları”, “çalışma standartları”, “çevre” ve “yolsuzlukla mücadele” ana başlıkları altında 10 temel ilke ile uyumlaştırmayı taahhüt ediyorlar.

Gönüllülük esas

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olmak tamamen gönüllülüğe bağlı. Sözleşmeyi imzalamamanın herhangi bir yaptırımı yok. Ancak topluma ve çevreye fayda sağlama hedefiyle sözleşmeye imza koyan şirketlerden, BM Küresel İlkeleri’ni günlük iş operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getirmeleri bekleniyor. Şirketler ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni destekleyici eylemlerde bulunmaya ve sağladıkları ilerlemeleri yıllık raporlar yoluyla paydaşlarıyla paylaşmaya davet ediliyor.

10 evrensel ilke


Dünyanın her köşesinde Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olan şirketler, faaliyetlerinin temeline aşağıdaki 10 evrensel ilkeyi yerleştirmeyi ve bu doğrultuda kaydettikleri ilerlemeyi raporlamayı taahhüt ederek, sürdürülebilirlik gündemini şekillendirmede öncü rol oynuyorlar.

10 ilkeyi nasıl destekleyeceğiz?


Gerçekleştirilen çalışmalar


Sürdürülebilirlik Önceliklendirmesi Çalışması

Tekfen Holding’in sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejik önceliklerini belirlemek ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standardına uygun şekilde oluşturulacak Sürdürülebilirlik Raporu’nun odaklanacağı alanları belirlemek amacıyla bir öncelikleri belirleme çalışması (Önceliklendirme Analizi) yapıldı. Bu önceliklendirme çalışması kapsamında şu adımlar atıldı:


  1. Farklı paydaş gruplarının görüşlerinin alındığı anket çalışması: “Paydaş Analizi”.
  2. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren “Dış Trend ve Literatür Çalışması”.
  3. Grubumuz yöneticileri ile gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik Vizyon Çalıştayı”.
  4. Strateji planlarında belirtilen hedefler ve Strateji Çalıştayı çıktıları ile Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyeleri görüşleri.

Paydaş Analizi

Önceliklendirme analizi çalışmasının en önemli ayaklarından birini Nisan-Haziran döneminde yapılan Paydaş Analizi oluşturdu. Bu kapsamda Tekfen Holding’in farklı paydaş gruplarına anketler aracılığıyla ulaşılarak, Tekfen için öncelikli gördükleri konuları seçmeleri ve bu konuların Tekfen Holding tarafından nasıl yönetildiğini düşündüklerinin belirtilmesi istendi.


Paydaş Analizi için beyaz ve mavi yakalı çalışanlar, çözüm ortakları, müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar, analistler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının görüşlerine başvuruldu.


Paydaş analizi sürecinde Uluslararası Paydaş Katılımı Standardı AA1000SE referans alınmış olup, paydaş gruplarının cevapları sorumluluk, etki, yakınlık, bağımlılık, temsil, politika ve strateji geliştirme kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirildi.


Çalışma kapsamında 2.445’i online ve 133’ü basılı olarak toplam 2.578 kişiye ulaşıldı ve yüzde 51 gibi başarılı bir oranda geri dönüş sağlandı.


Dış Trend ve Literatür Analizi

Küresel ve sektörel risk ve trendleri analize dahil etmek amacıyla yapılan Dış Trend ve Literatür Analizi kapsamında:


  1. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kalkınma Bakanlığı’nın 10. Kalkınma Planı,
  2. Derecelendirme kuruluşları ve sürdürülebilirlik endeksleri (DJSI, MSCI, FTSE4Good, Vigeo EIRIS, vb) ile Dünya Ekonomik Forumu çıktıları,
  3. Sürdürülebilirlik ile ilgili uluslararası standartlar ve rehberler (Global Reporting Initiative - GRI, Sustainability Accounting Standards Board - SASB, sektörel rehberler vb),
  4. Küresel şirketlerin sürdürülebilirlik raporları,


değerlendirildi.


Vizyon Çalıştayı

Tekfen’in sürdürülebilirlik konusundaki yol haritasının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak olan sürdürülebilirlik vizyonunun belirlenmesi amacıyla 2 Nisan 2018 tarihinde, Tekfen Holding ve Grup şirketlerinden yaklaşık 70 yöneticinin katılımıyla bir vizyon çalıştayı gerçekleştirildi.


Vizyon çalıştayı için, kollektif bilgi üretiminde kullanılan Dünya Kafe (World Cafe) metodu uygulandı. 12 gruba ayırılan katılımcıların yaptığı çalışmalar neticesinde 36 vizyon cümlesi, 11 sürdürülebilirlik vizyonu önerisi, 116 eylem önerisi, 238 sürdürülebilir organizasyon özelliği, 12 sürdürülebilirlik alt alanı ve 6 sürdürülebilirlik odak alanı/bileşeni üretildi.